پستهای برچسب خورده
پستهای برچسب خورده با

آفت طوقه انار

    • کرم به بنام علمی Euzophera bigellaروی انار در محلهایی که به عللی از قبیل شکستگی و هرس، پوسته تنه یا شاخه درخت زخمی شود، تخمگذاری میکند و لارو از ناحیه کامبیوم و قسمت زیری پوست تنه و شاخه تغذیه کرده و در محل تغذیه یا زیر پوستکهای سایر قسمتهای تنه، شفیره میشود.

      • تاریخ ایجاد: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۶
      • نویسنده : انارصاحبی