خدمات انارصاحبی در زمینه:
مشاوره و کارشناسی قبل و بعد از فروش
    • ۷ آبان ۱۳۹۵

      خدمات قبل و بعد از فروش ۱-بازدید میدانی از زمین مورد نظر و مطلع  کردن کاربر در خصوص مساعد بودن یا نبودن زمین برای احداث باغ انار. ۲-مشاوره در خصوص انتخاب بهترین  واریته  برای منطقه مورد نظر و در اختیار گذاشتن نهالهای سالم و شناسه دار برای کشت. ۳-آموزش کاشت نهال از قبیل : مشاوره […]