نهال انار ملس
بروزرسانی شده در: ۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۴۲
 • معرفی صفات کلیدی جهت شناسایی رقم ملس :

  قدرت رشد درخت: قوی

  میزان برگ: زیاد

  شکل میوه: کروی

  اندازه میوه: بزرگ

  شکل تحتانی میوه: گرد

  شکل تاج میوه: گردن عادی

  ضخامت پوست: متوسط

  رنگ ‍پوست: قرمز

  زمان رسیدن میوه: متوسط

  آبدار بودن آریل: زیاد

  رنگ آریل: قرمز تیره

  مزه آریل: ملس

  سختی هسته: نرم

   

   

   

  • قدرت رشد درخت:
  • شکل نوک برگ:
  • رنگ دمبرگ در برگ کامل:
  • موقعیت گل:
  • اندازه گل:
  • شکل میوه:
  • اندازه میوه:
  • شکل تحتانی میوه:
  • شکل تاج میوه:
  • شکل پاشنه میوه:
  • ضخامت پوست:
  • چسبندگی دانه به پوست میوه و پیه:
  • حساسیت پوست میوه به ترکیدگی:
  • حساسیت میوه به آفتاب سوختگی:
  • زمان رسیدن میوه:
  • آبدار بودن حبه:
  • اندازه حبه:
  • تعداد حبه:
  • رنگ حبه:
  • اندازه دانه:
  • سختی هسته: