ترکیب کودی مناسب برای درختان انار تازه کشت شده

بروزرسانی شده در: ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲

ریشه محل اصلی جذب مواد غذایی است. تغذیه برگی جانشینی برای کوددهی از راه ریشه نیست بلکه مکمل آن است.

دوستانی که تازه اقدام به احداث باغ  نمودند در ماه اول کشت می توانند، از ترکیبات کودی زیر برای نهالها استفاده کنند:

تغذیه از طریق ریشه:

می توانید از طریق ریشه همراه با آب آبیاری ترکیب اسید هومیک یک گرم  و ۲۰-۲۰-۲۰ NPK سه تا چهار گرم به ازای هر نهال استفاده کنید.

تغذیه از طریق برگ:
محلول پاشی ریزمغذی ترکیبی، اسید آمینه به همراه ۲۰-۲۰-۲۰ NPK یک در هزار لیتر آب استفاده گردد.

توجه:بهترین زمان برای محلول پاشی ۱۰-۷ صبح و ۵ بعد از ظهر به بعد می باشد. چون در این ساعات روزنه های برگ باز هستند و جذب بهتر صورت می گیرد. بهترین دما حدود ۲۲ درجه است. در دمای بالای ۲۷ درجه بهتر است محلول پاشی صورت نگیرد.