آب ، بهترین تغذیه برای درختان انار تازه کشت شده میباشد.

بروزرسانی شده در: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۵

 

باغداران توجه داشته باشند، به دلیل گرمای زیاد در روز های اخیر و برای جلو گیری از تنش گرمایی و جلو گیری از خشک شدن درختان، فاصله زمانی آبیاری ها باید کوتاه باشد.

آب ، بهترین تغذیه برای درختان انار تازه کشت شده میباشد. و برای افزایش رشد رویشی ،درختان شده نیاز مبرم به آب دارند.

نکته مهم اینکه حجم آب مورد نیاز برای نهال های انار باید به اندازه کافی  و نباید کمتر از ۱۰ تا ۱۵ لیتر آب باشد و آبیاری باید هر ۵ تا ۷ روز تکرار شود و حتما زمان صبح یا عصر انجام گیرد، چون مشاهده شده است که آبیاری در وسط روز یا اوج گرما باعث پژمردگی نهال می گردد.
توجه داشته باشید که آبیاری بیش از حد هم باعث پوسیدگی طوقه و پوسیدگی ریشه درخت انار می شود.

کمبود عناصر در درختان انار